REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LOVEMYFEET

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym lovemyfeet.net (dalej jako: “lovemyfeet.net”, „Serwis”, „Serwis Internetowy”).

 

lovemyfeet.net jest portalem internetowym o charakterze społecznościowym przeznaczonym dla osób pełnoletnich oraz posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

Celem lovemyfeet.net jest dostarczenie narzędzi technicznych pozwalających na nawiązywanie oraz budowanie relacji między Użytkownikami, a także dzielenie się informacjami na swój temat.

 

Usługodawca nie jest autorem jakichkolwiek ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Użytkowników ani też nie zajmuje się świadczeniem usług i sprzedażą rzeczy będących przedmiotem tych ogłoszeń. Rolą Serwisu Internetowego jest wyłącznie skojarzenie osób oferujących określone rzeczy albo usługi z osobami, które ich potrzebują, a także zapewnienie Użytkownikom wygodnego środka do porozumiewania się na odległość zgodnie z tematyką lovemyfeet.net.

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

 

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół lovemyfeet.net

 

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Usługodawcą jest Rozek Marcin Blumenauerstr. 57 81241 München NIP Europejski DE 241763764 ( w Niemczech firmy jednoosobowe bez formy prawnej nie posiadaja zadnego numeru) adres poczty elektronicznej: lovemyfeet.kontakt@gmail.com (dalej jako: „Usługodawca”).

 

 1. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo innych osób fizycznych, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

 

 1. Oprócz Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Użytkownicy – są to niezależne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą wchodzić ze sobą w interakcje, porozumiewając się za pośrednictwem lovemyfeet.net oraz zawierając dobrowolnie Transakcje.

 

 1. Określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
 2. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, LOVEMYFEET.NET – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym lovemyfeet.net wraz z subdomenami.
 3. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 4. USŁUGODAWCA – usługodawcą jest Rozek Marcin Blumenauerstr. 57 81241 München NIP Europejski DE 241763764 ( w Niemczech firmy jednoosobowe bez formy prawnej nie posiadaja zadnego numeru) adres poczty elektronicznej: lovemyfeet.kontakt@gmail.com (dalej jako: „Usługodawca”).
 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem. 
 6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający lub zamierzający korzystać z Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, tj. 
 • (1) pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 
 • (2) osoba prawna; albo 
 • (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 1. PRODUKT – każdy towar, usługa lub treść cyfrowa, udostępniana w postaci elektronicznej, do odtworzenia na odpowiednim urządzeniu elektronicznym.
 2. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym lovemyfeet.net, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
 3. PROFIL – publiczna część Konta Użytkownika (strona profilowa) dostępna do wglądu dla wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, w ramach której Użytkownik może publikować informacje na swój temat, w tym również na temat usług świadczonych poza lovemyfeet.net.
 4. CZAT – Usługa Elektroniczna, umożliwiająca korzystającym z niej Użytkownikom prowadzenie rozmów (tekstowych lub wideo) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 5. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Użytkowników wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym.
 6. CENNIK – cennik abonamentu znajdujący się na stronie Serwisu Internetowego, zawierający informacje o dostępnych pakietach, ich zastosowaniu oraz cenach, a także wysokości prowizji Usługodawcy za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 7. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. TRANSAKCJA – umowa zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikami, za pośrednictwem Serwisu Internetowego. 

 

2) ROLA SERWISU INTERNETOWEGO

 

 1. lovemyfeet.net ma charakter społecznościowy, co oznacza, że pozwala na nawiązywanie i budowanie relacji przez Użytkowników oraz dzielenie się informacjami na swój temat. lovemyfeet.net stanowi środek komunikacji na odległość zawierający szereg dodatkowych funkcjonalności urozmaicających doświadczenie Użytkownika płynące z korzystania z Serwisu Internetowego.

 

 1. lovemyfeet.net pozwala Użytkownikom przede wszystkim wymieniać się treściami publikowanymi w Serwisie Internetowym. Użytkownicy mają prawo określić zasady dostępu do swoich treści. Użytkownicy mogą za pośrednictwem lovemyfeet.net prowadzić swoje publiczne Profile oraz zamieszczać Oferty, w ramach których wystawiają Produkty – a więc wszelkie treści cyfrowe, towary lub usługi oferowane przez danego Użytkownika, w zależności od jego preferencji, nieodpłatnie lub za ustaloną przez niego cenę.

 

 1. Dwoje Użytkowników może wchodzić ze sobą w interakcje zmierzające do zawarcia Transakcji, której przedmiotem będzie Produkt wystawiony przez jednego z nich. lovemyfeet.net stanowi w takim wypadku dla Użytkowników wyłącznie platformę pośrednictwa handlowego, której rola sprowadza się do skojarzenia dwóch stron Transakcji oraz zapewnienia im dogodnych warunków i funkcjonalności umożliwiających ustalenie zasad Transakcji oraz jej sfinalizowanie na odległość.

 

 1. Usługodawca nie weryfikuje warunków Transakcji, jej przedmiotu oraz sposobu wykonania zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Użytkownicy w rezultacie swojej aktywności w Serwisie Internetowym. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych oraz pozostałych funkcjonalności lovemyfeet.net.

 

 1. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za prowadzenie Profili, zamieszczanie Ofert ani wystawianie Produktów. Usługodawca nie jest stroną Transakcji zawieranych przez Użytkowników. Usługodawca nie świadczy innych usług na rzecz Użytkowników niż Usługi Elektroniczne wskazane w niniejszym Regulaminie.

3) OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z lovemyfeet.net, ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Wszelkie wypowiedzi, oceny i komentarze zamieszczane przez Użytkowników w lovemyfeet.net zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy. Usługodawca nie nadzoruje treści publikowanych i wysyłanych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie Internetowym przez Użytkowników dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

 

 1. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualność tych danych, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem (albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta), przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

 

 1. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z lovemyfeet.net było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne ani że okażą się ona przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Użytkownika. Usługodawca w szczególności nie gwarantuje Użytkownikowi zainteresowania jego Produktami oraz tego, że Serwis okaże się przydatny w osiąganiu zysków ze sprzedaży. Usługodawca udostępnia lovemyfeet.net w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem (albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta) za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

 

 1. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 

 1. Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym lovemyfeet.net: 
 • (1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; 
 • (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; 
 • (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies

oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

 

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Użytkownik może korzystać w Serwisie Internetowym w szczególności z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Konto Użytkownika (w tym prowadzenie Profilu Użytkownika).
  2. Wyszukiwarka.
  3. Komunikacja na Czacie.

 

 1. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz w zakładkach informacyjnych znajdujących się na stronach Serwisu Internetowego, a także w ramach dodatkowych wyjaśnień, wytycznych i komunikatów wyświetlanych Użytkownikowi w trakcie korzystania z lovemyfeet.net.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest co do zasady nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 

5) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA

 

 1. Utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym jest wymagane dla uzyskania możliwości prowadzenia Profilu.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – 

(1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji, 

(2) kliknięciu pola „Zarejestruj się teraz” oraz 

(3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej (z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Konta między Użytkownikiem a Usługodawcą). W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: adres poczty elektronicznej, nazwa (login) oraz hasło.

 1. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownik może wybrać, czy zamierza korzystać z xlovemyfeet.net wyłącznie w celu przeglądania w nim treści, czy też chce opublikować swój profil.
 2. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika w ramach poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego jest określony w polityce prywatności.  
 3. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 4. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 5. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 6. Konto umożliwia również Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności lovemyfeet.net, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta, takich jak np. komunikacja za pośrednictwem Czatu z pozostałymi Użytkownikami, obserwowanie Profili Użytkowników (co wiąże się z otrzymywaniem automatycznych powiadomień o nowościach w ramach zaobserwowanego Profilu.
 7. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie lovemyfeet.net lub drogą poczty elektronicznej na adres: lovemyfeet.kontakt@gmail.com. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Konta następuje po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Użytkownika. Po upływie tego terminu Konto zostaje usunięte – logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe.
 1. Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

6) WARUNKI KORZYSTANIA Z WYSZUKIWARKI

 

 1. Wyszukiwarka dostępna jest zarówno na stronie głównej Serwisu Internetowego, jak i po przejściu do interesującej Użytkownika zakładki lovemyfeet.net. W zależności od preferencji Użytkownika, Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie w trybie prostym (wpisanie wyszukiwanej frazy i zatwierdzenie polem akcji) lub zaawansowanym (skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania według dostępnych kryteriów).
 2. Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Użytkownikowi przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Profili, lub innych treści dostępnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadają wpisanej frazie lub wybranej przez Użytkownika kategorii na stronie lovemyfeet.net.
 3. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Użytkownika albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego. Korzystanie z Wyszukiwarki nie wymaga również posiadania Konta Użytkownika.

 

7) WARUNKI PROWADZENIA PROFILU

 

 1. Zawarte w Profilach informacje są publicznie dostępne dla wszystkich osób odwiedzających Serwis Internetowy. Użytkownik w każdej chwili i bez podania przyczyny może modyfikować oraz usuwać dane zamieszczone w Profilu, korzystając z opcji edycji Profilu dostępnych z poziomu ustawień Konta.

 

 1. Użytkownik prowadząc swój Profil obowiązany jest zadbać, aby informacje oraz pozostałe treści (w tym zdjęcia i materiały wizualne) zamieszczone przez Użytkownika w Profilu nie naruszały przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich. Informacje upubliczniane przez Użytkownika powinny być zgodne ze stanem faktycznym, prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd. Informacje te powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika. Informacje zamieszczane w Profilu powinny być zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

 

 1. Użytkownika prowadzącego Profil obowiązuje zakaz dostarczania treści (w tym poprzez zdjęcia i materiały wizualne) naruszających zasady netykiety, treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii, treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania ze stron i portali konkurencyjnych wobec xlovemyfeet.net, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich portali.

 

 1. W Profilach zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika wyrażeń wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu (wyrażenia zakazane).

 

 1. Wszelkie informacje zamieszczone w Profilach Użytkowników mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty handlowej. Celem zawarcia jakiejkolwiek umowy na podstawie informacji udostępnionych w Profilu niezbędny jest każdorazowo kontakt poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowanych Użytkowników.

 

8) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OFERT

 

 1. Każdy Użytkownik zainteresowany sprzedażą Produktów ma możliwość wystawiania Ofert w lovemyfeet.net.

 

 1. Dodanie Oferty możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na Konto Użytkownika oraz przejściu do odpowiedniego działu, w którym Użytkownik zamierza zamieścić Ofertę. W zależności od rodzaju Oferty oraz jej przedmiotu wymagane jest podanie przez użytkownika danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe i zatwierdzenie polem akcji.
 1. Oferta powinna zawierać wymagane prawem informacje, a w szczególności powinna określać:
 2. główne cechy Produktu;
 3. cenę Produktu wraz z podatkami, a także jeżeli występują – opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
 4. sposób i termin dostawy;
 5. miejsce i sposób składania reklamacji.
 6. Oferta wystawiana przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą powinna zawierać także dodatkowe informacje wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych względem konsumentów.
 7. Usługodawca nie gwarantuje użytkownikom zainteresowania ich Ofertami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w znalezieniu osób zainteresowanych Produktami.
 8. Użytkownik zamieszczający Ofertę obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Oferty. Zamieszczenie Oferty nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 9. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Oferty (w tym także poprzez zdjęcia i inne materiały wizualne) treści naruszających zasady netykiety, treści bezprawnych, wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania ze stron i portali konkurencyjnych wobec xlovemyfeet.net, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów.
 10. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Oferty (w tym także poprzez zdjęcia i inne materiały wizualne) informacji zachęcających do dokonywania jakichkolwiek wpłat z pominięciem Serwisu, w szczególności zawierających: 

(1) numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych (np. PayPal); 

(2) odnośniki odsyłające bezpośrednio lub pośrednio do zewnętrznych stron internetowych, na których znajdują się numery rachunków bankowych lub oznaczenia innych rachunków płatniczych albo 

(3) dane do dokonywania wpłat poprzez SMS.

 1. Wystawienie Oferty (w tym jej przedmiot i opis) przez użytkownika nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego i praw osób trzecich. Zabronione jest wystawienie przez użytkownika Ofert dotyczących towarów i usług wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu (towary zakazane). Zabronione jest również wykorzystywanie przez użytkownika w treści Ofert wyrażeń wskazanych w załączniku nr 2 do Regulaminu (wyrażenia zakazane).
 2. Użytkownik obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej oraz wprowadzania do obrotu wystawionego Produktu, w tym także, jeżeli są wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne.
 3. Użytkownicy wystawiający w Serwisie Internetowym na sprzedaż swoje Produkty obowiązani są zawsze zapewnić, że oferowane przez nich Produkty spełniają określone wymogi w zakresie obrotu Produktami tego rodzaju, w szczególności w zakresie ich bezpieczeństwa dla innych, a także inne wymagania handlowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, związane jest z jego działalnością gospodarczą, obowiązany jest do przestrzegania praw konsumenta oraz osób fizycznych, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
 5. Na żądanie zainteresowanego Ofertą użytkownik obowiązany jest udzielić wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków Oferty.
 6. Niedozwolone jest zamieszczenie jednocześnie więcej niż jednej Oferty o tej samej treści lub dotyczącej tego samego Produktu.
 1. Użytkownik obowiązany jest do zamieszczenia Oferty o treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego.
 2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Oferta narusza warunki niniejszego Regulaminu, Użytkownik może przesłać do Usługodawcy zgłoszenie, korzystając z funkcji „Zgłoś nadużycie” widocznej na stronie każdej Oferty. Jeśli zgłoszenie okaże się zasadne, Usługodawca może podjąć wobec ogłoszeniodawcy stosowne kroki w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Oferty opublikowanej przez Użytkownika. Usługodawca nie jest stroną Transakcji zawieranej pomiędzy Użytkownikami. 

 

9) WARUNKI DOSTĘPU DO PROFILU UŻYTKOWNIKA

 

 1. Dostęp do profilu Użytkownika jest bezpłatny, ale jego pełne odblokowanie wiąże się z opłatą umieszczoną w cenniku lovemyfeet.net pod adresem www.lovemyfeet.net
 2. Użytkownik nabywający dostęp do pełnych danych profilowych musi skorzystać z jeden z kilku dostępnych opcji abonamentowych oferowanych przez Usługodawcę. Plany abonamentowe serwisu lovemyfeet.net dostępne są na www.lovemyfeet.net 
 3. Zakup abonamentu możliwy jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika.
 4. Celem dokonania zakupu abonamentu należy wybrać jeden z dostępnych wariantów w Cenniku. Po przeniesieniu Użytkownika do bramki płatności elektronicznych Użytkownik obowiązany jest do natychmiastowego dokonania płatności. W przeciwnym razie, po wygaśnięciu sesji płatności, Użytkownik chcący zakupić abonament powinien ponowić procedurę zakupu w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
 5. Zakupiony abonament zasila Konto Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.
 6. Ceny abonamentu uwidocznione w Cenniku są cenami brutto i podane są w (tutaj określamy walutę).
 7. Abonament pozostaje dostępny w ramach Konta Użytkownika, dopóki nie wygaśnie okres na jaki został wykupiony.
 8. O wygaśnięciu abonamentu na jaki został wykupiony, użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na x dni wcześniej.
 9. Po zakończeniu okresu abonamentowego dane profilowe Użytkowników nie będą dostępne.

10) WARUNKI KORZYSTANIA Z CZATU

 

 1. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Czat wymaga posiadania Konta przez Użytkownika.
 2. Usługa Elektroniczna Czat świadczona jest nieodpłatnie, ale dostęp do jego pełnej funkcjonalności wymaga wykupienia abonamentu określonego w pkt.9 niniejszego regulaminu.
 3. Korzystanie z Czatu jest możliwe po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika – 

(1) przejściu do Profilu Użytkownika, z którym zamierza się rozpocząć Czat oraz 

(2) kliknięciu pola „” widocznego na stronie Profilu.

 1. Komunikacja na Czacie następuje poprzez wpisanie każdorazowo treści wiadomości kierowanej do drugiego Użytkownika oraz zatwierdzenie jej polem akcji. Komunikacja na Czacie możliwa jest maksymalnie między dwoma Użytkownikami. Użytkownik może na Czacie prowadzić jednocześnie rozmowy z wieloma Użytkownikami w osobnych pokojach (konwersacjach). Użytkownik posiada wgląd do historii aktualnych, jak i wcześniej prowadzonych rozmów z pozostałymi Użytkownikami.
 2. W trakcie korzystania z Czatu niedozwolone jest przesyłanie treści (w tym również poprzez materiały graficzne i audiowizualne) naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Użytkowników. Użytkownik prowadzący rozmowy na Czacie obowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego. Zabronione jest kierowanie wiadomości obrażających innych Użytkowników i naruszających ich dobra osobiste.
 3. Usługa Elektroniczna Czat ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania prowadzenia rozmowy za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego wyłączenia Czatu lub opuszczenia strony Serwisu Internetowego przez Użytkownika.

11) WYSTAWIANIE OCEN PRZEZ KUPUJĄCYCH (jeśli będzie w serwisie)

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania subiektywnej oceny innego Użytkownika.
 2. Wystawienie oceny możliwe jest za pomocą systemu ocen udostępnianego w ramach Serwisu Internetowego. Użytkownik może wystawić ocenę, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej obok Profilu.
 3. Skala ocen wynosi od 1 do 5 „gwiazdek”, przy czym 1 jest najniższą oceną, a 5 – najwyższą.

12) OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z lovemyfeet.net lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
 2. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika są:
 3. nieuregulowanie przez Użytkownika wymagalnych należności względem Usługodawcy;
 4. podanie przez Użytkownika w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są

obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy,

adres);

iii. Oferta lub Profil (w tym ich przedmiot i opis) Użytkownika narusza przepisy powszechnie

obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób

trzecich;

 1. Oferta lub Profil (w tym ich przedmiot i opis) Użytkownika narusza warunki wystawiania Ofert lub warunki prowadzenia Profilu wskazane w Regulaminie;
 2. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników w ramach korespondencji prywatnych, w tym za pośrednictwem Czatu;
 3. działania danego Użytkownika grożą naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu

Internetowego.

vii. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika;

viii. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;

 1. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Użytkownikowi dostępu do niektórych funkcjonalności poszczególnych Usług Elektronicznych, np. wyłączeniu niektórych funkcjonalności Konta (np. korzystania z Czatu lub wystawiania ocen ).
 3. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na czasowym wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych, np. zawieszeniu możliwości korzystania z Konta.
 4. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
 5. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku nałożone ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Użytkownika usunięcia przyczyny będącej podstawą do ich zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Użytkownika.Strona 9 z 17
 6. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika. Usługodawca podejmuje decyzję w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Użytkownika. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub niecelowe. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Użytkownikiem umowy o korzystanie z usług.
 7. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika Usługodawca przekazuje temu Użytkownikowi – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna

– uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

 1. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:
 2. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
 3. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,

iii. może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca

przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

 1. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać 

(1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo 

(2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku, gdy może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

 1. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach postępowania reklamacyjnego. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Użytkownikowi dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści w ramach lovemyfeet.net gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści.
 • Strona 10 z 17
 1. Zakończenie dostępu do Usług Elektronicznych Użytkownikowi pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

 

13) PLASOWANIE PROFILI

 

 1. Usługodawca może stosować w lovemyfeet.net plasowanie profili, co polega na przypisywaniu określonym profilom wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania otrzymywanych przez Użytkownika po skorzystaniu z Wyszukiwarki niż pozostałym profilom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.

 

 1. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:
 2. umieszczenie profilu we właściwej kategorii,
 3. zastosowanie w tytule i treści profilu wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;
 4. liczba opinii i średnia ocen Użytkownika;
 5. jakość prezentacji profilu, cechy wizualne oraz ich opis;
 6. dodanie zdjęć w profilu, w tym również liczba dodanych zdjęć.

 

14) KONTAKT Z lovemyfeet.net

 

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z lovemyfeet.net jest poczta elektroniczna (adres email: lovemyfeet.kontakt@gmail.com) oraz formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego, za pośrednictwem których Użytkownicy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w tym również zasięgnąć pomocy i wsparcia technicznego w zakresie funkcjonowania Usług Elektronicznych. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą również na inne prawnie dopuszczalne

sposoby, korzystając z danych wskazanych na wstępie Regulaminu.

 

15) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i świadczeniem Usług Elektronicznych Użytkownik może złożyć do Usługodawcy na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lovemyfeet.kontakt@gmail.com albo za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

 

 1. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: 

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 

(2) oczekiwań Użytkownika; oraz 

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności reklamacji.

 

 1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Użytkownikowi będącemu konsumentowi Usługodawca przekaże odpowiedź na reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkował się w powyższym terminie do reklamacji Użytkownika będącego konsumentem, uważa się, że uznał jego reklamację za uzasadnioną.

 

16) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Niniejszy punkt 16. Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami albo innymi osobami fizycznymi, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów.

 

 1. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (Dz.Urz.UE.L Nr 304, str. 64 z późn. zm.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik do dyrektywy nr 2011/83/UE, o której mowa w pkt. 19.2 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

 

17) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Niniejszy punkt 17. Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich instytucji rządowych oraz organizacji społecznych odpowiedzialnych za ochronę praw i interesów konsumentów w poszczególnych państwach.

 

 1. Usługodawca podaje, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej konsumenci mogą szukać informacji o możliwych pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w siedzibach oraz na stronach internetowych m. in. powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

(http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).

 

 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

18) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Niniejszy punkt 18. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta.

 

 1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 

 1. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Użytkownika do ich zmiany bądź usunięcia.

 

 1. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Usług Elektronicznych przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Użytkownika do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.

 

 1. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. ataki hakerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości poniesionych przez niego kosztów korzystania z Serwisu Internetowego za okres ostatniego roku, a w razie ich braku – do kwoty 500,00 zł (pięćset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje nawet w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Użytkownika z Usługodawcą. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście

poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 • Strona 12 z 17
 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

19) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie lovemyfeet.net. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

 

 1. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

 

 1. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w lovemyfeet.net (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 1. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 19. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem albo inną osobą fizyczną, do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

 

20) PRAWA AUTORSKIE DO lovemyfeet.net ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

 

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Usługodawca posiada i objęte są ochroną przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 

 1. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie

prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 

 1. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Użytkownik zamieszczający w lovemyfeet.net treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach lovemyfeet.net. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, Użytkownik obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności za dokonane przez Użytkownika naruszenia.

 

 1. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w lovemyfeet.net treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują Użytkownikowi, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących

polach eksploatacji: 

(1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Użytkowników lovemyfeet.net oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Usługodawcy za pośrednictwem profili lovemyfeet.net w mediach społecznościowych; 

(2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; 

(3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony lovemyfeet.net oraz profili lovemyfeet.net w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

 1. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Usługodawcę w zakresie przewidzianym w pkt. 20.5 Regulaminu bez wskazywania autorstwa Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Użytkownikiem oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 20.5 Regulaminu.

 

21) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim, który jest językiem właściwym do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Zmiany Regulaminu:
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 21.2 lit. d) i e) Regulaminu. Zainteresowany Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
 4. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta

Użytkownika), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 2. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu

powiadomienia, o którym mowa w pkt. 21.2 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:

 1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
 2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług

Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem,

naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

 1. W przypadkach, o których mowa pkt. 21.2 lit. d) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 1. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

 

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług,

Zespół lovemyfeet.net

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

LISTA TOWARÓW I USŁUG ZAKAZANYCH W lovemyfeet.net

 

Wystawienie oferty sprzedaży poniższych rodzajów dóbr i usług w Serwisie Internetowym jest zabronione:

 

 • Leki na receptę oraz niedopuszczone do obrotu: lekarstwa, produkty lecznicze oraz suplementy diety;
 • Narkotyki i środki odurzające, w tym dopalacze, a także sprzęt i technologia umożliwiająca ich hodowlę, produkcję i handel itp.;
 • Organy ludzkie lub zwierzęce;
 • Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta

nieposiadające rodowodu lub metryki;

 • Gry hazardowe prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia;
 • Broń i amunicja w rozumieniu ustawy o broni i amunicji oraz miotacze gazu;
 • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
 • Towary i usługi, których zbywanie jest niezgodne z obowiązującym prawem;
 • Produkty i usługi finansowe, o ile oferowane są w ramach działalności niepodlegającej nadzorowi właściwych organów nadzoru finansowego;
 • Towary i usługi związane z pornografią dziecięcą lub z wykorzystaniem osób małoletnich,

bestialstwem, przemocą, prawnie zakazanymi parafiliami (np. zoofilia, nekrofilia), zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i

światopoglądowych, treści naruszające dobra osobiste;

 • Usługi online zawierające treści, o których mowa w punkcie powyżej, np. chat room, kamery wideo, filmy VOD;
 • Złośliwe oprogramowanie np. typu rogueware, wirusy itp.;
 • Towary podrobione, naruszające praw autorskie i znaki handlowe je chroniące;
 • Crowdfunding;
 • Pośrednictwo w przyjmowaniu płatności w imieniu wielu odbiorców bez wymaganych prawem zezwoleń lub niespełniające wymogów organizacji kartowych / pośredniczących.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

LISTA WYRAŻEŃ ZAKAZANYCH W lovemyfeet.net

 

Wykorzystanie przynajmniej jednego z poniższych wyrażeń lub ich synonimów w treści Profilu lub w innym ogólnodostępnym miejscu na stronie lovemyfeet.net przez Użytkownika jest zabronione, chyba że okoliczności jego użycia wskazują, że nie doszło do naruszenia przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, a w danym kontekście wyrażenie ma charakter nieszkodliwy oraz informacyjny:

 • Alkohol – oraz wszystkie synonimy
 • Bestialstwo – oraz wszystkie synonimy
 • Bez zgody – oraz wszystkie synonimy
 • Brutalność – oraz wszystkie synonimy
 • Chloroform – oraz wszystkie synonimy
 • Czarnuch – oraz wszystkie synonimy
 • Defekacja – oraz wszystkie synonimy
 • Dławienie – oraz wszystkie synonimy
 • Duszenie – oraz wszystkie synonimy
 • Dziecko – oraz wszystkie synonimy
 • Gwałciciel – oraz wszystkie synonimy
 • Gwałt – oraz wszystkie synonimy
 • Hipnoza – oraz wszystkie synonimy
 • Kał – oraz wszystkie synonimy
 • Kanibalizm – oraz wszystkie synonimy
 • Kazirodztwo – oraz wszystkie synonimy
 • Krew – oraz wszelkie odpowiedniki
 • Krwawić – oraz wszystkie synonimy
 • Maltretować – oraz wszystkie synonimy
 • Menstruacja – oraz wszystkie synonimy
 • Molestowanie – oraz wszystkie synonimy
 • Morderca – oraz wszystkie synonimy
 • Morderstwo – oraz wszystkie synonimy
 • Narkotyki – oraz wszystkie synonimy
 • Naruszenie – oraz wszystkie synonimy
 • Nekrofilia – oraz wszystkie synonimy
 • Niepełnoletni – oraz wszystkie synonimy
 • Niewolnictwo – oraz wszystkie synonimy
 • Odurzenie – oraz wszystkie synonimy
 • Okaleczanie – oraz wszystkie synonimy
 • Omdlenie – oraz wszystkie synonimy
 • Pedofilia – oraz wszystkie synonimy
 • Pijany – oraz wszystkie synonimy
 • Płodowy – oraz wszystkie synonimy
 • Płód – oraz wszystkie synonimy
 • Podduszenie – oraz wszystkie synonimy
 • Porwanie – oraz wszystkie synonimy
 • Przestępstwo – oraz wszystkie synonimy
 • Przymuszenie – oraz wszystkie synonimy
 • Sen – oraz wszystkie synonimy
 • Siłowo – oraz wszystkie synonimy
 • Torturować – oraz wszystkie synonimy
 • Tortury – oraz wszystkie synonimy
 • Ubezwłasnowolnić – oraz wszystkie synonimy

Strona 17 z 17

 • Uduszenie – oraz wszystkie synonimy
 • Utrata przytomności – oraz wszystkie synonimy
 • Wymuszenie – oraz wszystkie synonimy
 • Zahipnotyzowany – oraz wszystkie synonimy
 • Zoofilia – oraz wszystkie synonimy
 • Zwierzę – oraz wszystkie synonimy
Wejście na stronę wymaga potwierdzenia,
że jesteś osobą pełnoletnią.
Czy masz 18 lat?
Nie, wyjdź z strony